Bibliografia

zobacz też: książki

2022:

Metody ilościowe i jakościowe w badaniach historycznych, w: Wprowadzenie do metodologii historii, red. Ewa Domańska i Jan Pomorski, Warszawa: PWN 2022, s. 346-358.

Czas i przestrzeń w refleksji historycznej, w: Wprowadzenie do metodologii historii, red. Ewa Domańska i Jan Pomorski, Warszawa: PWN 2022, s. 316-331.

Д. Вирський: Початок сучасності: друга хвиля глобалізації, кінець Старого Порядку та Україна (XV – середина XІХ ст.). Вид. 2-ге, доп. Київ: НАН України; Ін-т історії України. 2022 [recenzja], https://www.historians.in.ua/index.php/en/novi-knizhki/2912-dmitro-virskij-pochatok-suchasnosti-druga-khvilya-globalizatsiji-kinets-starogo-poryadku-ta-ukrajina-xv-seredina-xikh-st-vid-2-ge-dop-kijiv-nan-ukrajini-in-t-istoriji-ukrajini-2022-217-s, (12.09.2022)

2021:

Nowe tendencje w historiografii polskiej po 1989 roku. Raport diagnostyczny, w: Wielka zmiana. Historia wobec wyzwań… Pamiętnik XX Powszechnego Zjazdu Historyków Polskich w Lublinie 18-20 września 2019 roku. Tom 1: Potęga historii, red. Jan Pomorski, Mariusz Mazur, Warszawa-Lublin: IPN i Instytut Historii UMCS 2021, s. 267-294.

Seksualność wiejskich kobiet z terenów górskich w perspektywie historycznej, w: Kobiety Babiej Góry, Beskidów i Karpat, tom 2, red. Katarzyna Słabosz-Palacz, Kraków-Zawoja: Babiogórskie Centrum Kultury im. dr Urszuli Janickiej-Krzywdy 2021, s. 11-20.

Odpowiedź na ankietę „Kwartalnika Historycznego”, „Kwartalnik Historyczny”, R. CXXVIII, 2021, s. 415-418.

2020:

Earning Heavenly Salvation. Peasant Religion in Lesser Poland. Mid-Sixteenth to Eighteenth Centuries. Berlin: Peter Lang 2020, DOI: https://doi.org/10.3726/b17147.

Zelman Wolfowicz i jego rządy w starostwie drohobyckim w połowie XVIII w., Kraków: Universitas 2020.

Chłopski antyklerykalizm w szlacheckiej Rzeczypospolitej, w: Z historii kultury staropolskiej. Studia ofiarowane Urszuli Augustyniak, red. Agnieszka Bartoszewicz, Andrzej Karpiński, Maciej Ptaszyński, Andrzej Zakrzewski, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2020, s. 287-294, DOI: 10.31338/uw.9788323542247.pp.287-296, https://www.ceeol.com/search/chapter-detail?id=853039

Postcolonial readings of the medieval history of Pomerania, w: Poland, Pomerania and their Neighbours’ Shaping of Medieval European Civilisation (10th-12th centuries), ed. by. Stanisław Rosik, Wrocław: Uniwersytet Wrocławski 2020, s. 367-377.

The Life and Legend of Zelman Wolfowicz, “Kwartalnik Historii Żydów” 2020, 4 (276), s. 741-753.

[razem ze Stanisławem Rosikiem], Strategie badań nad kształtowaniem Europy a problematyka polsko-pomorska, w: Europa sięga nad Bałtyk. Polska i Pomorze w kształtowaniu cywilizacji europejskiej (X-XII wiek), red. Stanisław Rosik, Wrocław: Uniwersytet Wrocławski 2020, s. 15-33.

[razem ze Stanisławem Rosikiem], The scope of research in the context of the strategies implemented to date, w: Europe reaches the Baltic. Poland, Pomerania and their Neighbours’ Shaping of Medieval European Civilisation (10th-12th centuries), ed. by Stanisław Rosik, Wrocław: Uniwersytet Wrocławski 2020, s. 21-38.

2019:

From an Experiencer to a Saintly Man: Losing Biography, Gaining Hagiography in the Accounts of Marian Apparitions in Early Modern Poland, w: Lived Religion and Everyday Life in Early Modern Hagiographic Material, red. Jenni Kuuliala, Rose-Marie Peake, Päivi Räisänen-Schröder, Palgrave Macmillan: Cham 2019, s. 103-126, DOI: https://doi.org/10.1007/978-3-030-15553-7_5.

Rebelie chłopskie na ziemiach polskich od statutu toruńskiego do rabacji galicyjskiej: podstawowe zagadnienia badawcze i interpretacyjne, w: Chłopi na ziemiach dawnej Rzeczypospolitej do czasów uwłaszczenia, red. Dorota Michaluk, Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu: Ciechanowiec 2019, s. 287-300.

2018:

Love in the Fields. Relationships and marriage in rural Poland in the early modern age: social imagery and personal experience, Tadeusz Manteuffel Institute of History, Polish Academy of Sciences: Warsaw 2018. RCIN: http://rcin.org.pl/ihpan/publication/84658 

Koniec Polski, koniec cudów? Losy polskich sanktuariów maryjnych w końcu XVIII wieku, w: Oświecenie nieoświecone. Człowiek, natura i magia, red. Danuta Kowalewska, Agata Roćko i Filip Wolański. Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie: Warszawa 2018, s. 423-435.

2017:

Imaginations and Configurations of Polish Society. From the Middle Ages through the Twentieth Century, herausgegeben von Yvonne Kleinmann, Jürgen Heyde, Dietlind Hüchtker, Dobrochna Kałwa, Joanna Nalewajko-Kulikov, Katrin Steffen, Tomasz Wiślicz, Wallstein Verlag: Göttingen 2017, ss. 384 (Polen: Kultur – Geschichte – Gesellschaft/Poland: Culture – History – Society, hg. von Yvonne Kleinmann; Bd. 3).

Dialectics of virginity. Controlling the morals of youth in the early modern Polish countryside, w: Framing Premodern Desires. Sexual Ideas, Attitudes, and Practices in Europe, ed. by Satu Lidman, Tom Linkinen, Meri Heinonen, and Marjo Kaartinen, Amsterdam: Amsterdam University Press 2017, s. 83-102.

Дослідження домодерну у перспективі постгуманістики, “Ейдос: альманах теорії та історії історичної науки” (Kijów), wyp. 9, 2016-2017, s. 113-128, http://resource.history.org.ua/publ/eidos_2016-2017_9_11.

Fabrykacja nierządnicy, czyli o ofiarach względnej swobody seksualnej na polskiej wsi przedrozbiorowej, „Lud”, T. 101, 2017, s. 129-148, DOI: http://dx.doi.org/10.12775/lud101.2017.03

Od pieszczot do uderzeń. Dotyk w komunikacji interpersonalnej na wsi staropolskiej, w: Staropolski ogląd świata. Nulla dies sine linea. Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Rokowi w 70. rocznicę urodzin, red. Elżbieta Kościk, Filip Wolański, Rościsław Żerelik, Wydawnictwo Adam Marszałek, Toruń 2017, s. 245-252.

Bunt chłopski w starostwie libuskim w latach 1755-1758, „Le Monde diplomatique. Edycja Polska”, nr 9 (139) wrzesień 2017, s. 31-33.

[Introduction to:] Janusz Tazbir, The social function of the cult of Isidore ‘the Ploughman’ in seventeenth-century Poland, „Acta Poloniae Historica”, vol. 116, 2017, pp. 333-337.

A. Kaźmierczyk, Rodziłem się Żydem… Konwersje Żydów w Rzeczypospolitej XVII–XVIII wieku, Księgarnia Akademicka, Kraków 2015 [recenzja], „Studia Judaica”, T. 20, 2017, nr 2 (40), s. 389-394.

2016:

Chłopi wobec króla i Rzeczypospolitej w XVII-XVIII w., w: My i oni. Społeczeństwo nowożytnej Rzeczypospolitej wobec państwa, red. Wojciech Kriegseisen, Warszawa: Instytut Historii PAN 2016, s. 243-257.

Historia społeczności lokalnych jako historia społeczna, w: Nowożytnicze Zeszyty Historyczne 8: Społeczności lokalne w Rzeczypospolitej polsko-litewskiej XVI-XVIII wieku, Kraków 2016, s. 7-12.

Starość i inne okresy życia w konceptualizacjach historyków epoki przednowoczesnej, w: Ludzie starzy i starość na ziemiach polskich od XVIII do XXI wieku (na tle porównawczym). Tom I: Metodologia, demografia, instytucje opieki, red. Agnieszka Janiak-Jasińska, Katarzyna Sierakowska i Andrzej Szwarc. Warszawa: DiG 2016, s. 43-49.

Ubiór jako kamuflaż, ubiór jako piętno: kilka uwag o plebejskich praktykach westymentarnych w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku, w: Habitus facit hominem. Społeczne funkcje ubioru w średniowieczu i w epoce nowożytnej, red. Ewa Wółkiewicz, Monika Saczyńska, Marcin Pauk, IAiE PAN: Warszawa 2016, s. 229-239.

2015:

Afera Tomasza Kobcza, czyli o samorządności chłopów na wsi przedrozbiorowej, w: W podróży przez wiek osiemnasty… Studia i szkice z epoki nowożytnej, red. Adam Perłakowski, Monika Wyszomirska, Michał Zwierzykowski, Kraków: Księgarnia Akademicka 2015, s. 197-211.

Almost-histories, or Why Some Tales of the Past Do Not Become Histories, w: Cryptohistories, Eds Alicja Bemben, Rafał Borysławski, Justyna Jajszczok, Jakub Gajda, Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing 2015, s. 3-14.

Badania przednowoczesności w perspektywie posthumanistyki, „Historyka. Studia Metodologiczne”, T. 45, 2015, s. 23-37.

Dzień święty w prawie wiejskim w Polsce od połowy XVI wieku do końca XVIII wieku, w: Memoria viva. Studia historyczne poświęcone pamięci Izabeli Skierskiej (1967-2014), red. Grażyna Rutkowska i Antoni Gąsiorowski, Warszawa-Poznań: IH PAN 2015, s. 842-853.

Dziwne, przypadkowe i nadzwyczajne. Zbiory miraculów z XVII i XVIII wieku jako źródło do badań kulturowych, w: Staropolska literatura dewocyjna. Gatunki, tematy, funkcje, red. Iwona M. Dacka-Górzyńska i Joanna Partyka, Warszawa: DiG 2015, s. 225-234.

2014:

Historia – dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości, [red. wraz z Ewą Domańską i Rafałem Stobieckim], Kraków: Universitas 2014, ss. 413.

Dzieciobójstwo jako narzędzie polityki reprodukcyjnej w Rzeczypospolitej XVII-XVIII wieku, w: W kręgu rodziny epok dawnych. Dzieciństwo, red. Bożena Popiołek, Agnieszka Chłosta-Sikorska, Marcin Gadocha, Warszawa: DiG 2014, s. 141-151.

Eksperyment w badaniu historycznym, w: Historia – dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości, red. Ewa Domańska, Rafał Stobiecki, Tomasz Wiślicz, Kraków: Universitas 2014, s. 59-66.

Józefinizm na galicyjskiej wsi: Trześniów 1784-1790, w: Galicja – mozaika nie tylko narodowa. Tom II, zbiór studiów pod redakcją Urszuli Jakubowskiej, Warszawa: IBL PAN 2014, s. 13-21.

Naród chłopski? Społeczna, religijna i narodowa tożsamość chłopów we wczesnonowożytnej Polsce, w: Między Barokiem a Oświeceniem. Społeczeństwo stanowe, red. Stanisław Achremczyk, Jerzy Kiełbik, Olsztyn: OBN 2013, s. 52-65.

Niedohistorie, czyli dlaczego pewne opowieści o przeszłości nie stają się historiami, w: Kryptohistorie. Ukryte i utajone narracje w historii, red. Alicja Bemben, Rafał Borysławski, Jakub Gajda, Justyna Jajszczok, Katowice: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego 2014, s. 11-21.

Wprowadzenie [wraz z Ewą Domańską i Rafałem Stobieckim], w: Historia – dziś. Teoretyczne problemy wiedzy o przeszłości, red. Ewa Domańska, Rafał Stobiecki, Tomasz Wiślicz, Kraków: Universitas 2014, s. 7-16.

Diseases of the Imagination and Imaginary Disease in the Early Modern Period, ed. Yasmin Haskell, Turnhout 2011, [recenzja], „Kwartalnik Historyczny”, T. 121, 2014, z. 3, s. 628-633.

Paweł Rutkowski, Kot czarownicy. Demon osobisty w Anglii wczesnonowożytnej, Kraków 2012, [recenzja], „Kwartalnik Historyczny”, T. 121, 2014, z. 3, s. 633-641.

2013:

Bluźnierstwo w polskiej kulturze ludowej XVII i XVIII w., w: Staropolski ogląd świata. Kultura staropolska – poszukiwanie sacrum odnajdywanie profanum, red. Bogdan Rok i Filip Wolański, Toruń: Adam Marszałek 2013, s. 344-350.

Bunt chłopski w starostwie libuskim w latach 1755–1758, „Klio. Czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym” (Toruń), T. 25, 2013, nr 2, s. 143-167.

Польська історіографія 1989-2009 рр.: дуже суб’єктивні підсумки, „Історіографічні дослідження в Україні”, T. 23, 2013, s. 32-52; także online w: „Historians.in.ua”.
http://historians.in.ua/index.php/dyskusiya/569-tomash-vishlichpolska-istoriohrafiia-1989-2009-rr-duzhe-subiektyvni-pidsumky-chastyna-1 (4.02.2013).
http://historians.in.ua/index.php/dyskusiya/572-tomash-vishlich-polska-istoriohrafiia-1989-2009-rr-duzhe-subiektyvni-pidsumky-chastyna-2 (7.02.2013).

The welcoming speech by the Director for Scientific affairs of the Institute of History of the Polish Academy of Sciences prof. Tomasz Wiślicz, w: Rus’ During the Epoch of Mongol Invasions (1223-1480), Publication after 3rd International Conference, Warsaw, 15-17th November 2012, ed. Vitaliy Nagirnyy, Colloquia Russica, Series I, vol. 3, Kraków 2013, s. 22.

2012:

Upodobanie: Małżeństwo i związki nieformalne na wsi polskiej XVII-XVIII wieku. Wyobrażenia społeczne i jednostkowe doświadczenia, Wrocław: Chronicon 2012, ss. 278.

Bezczeszczenie zwłok a podejrzenie o wampiryzm w Karpatach (XVII-XIX w.), „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. LX, 2012, nr 2, s. 199204.

Integralność cielesna jednostki w perspektywie przejścia do nowoczesności – zarys problematyki, w: Somatotes. Cielesność w ujęciu historycznym, red. Rafał Matuszewski, Warszawa: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego 2012, s. 131-144.

Pedagogika strachu w Kościele potrydenckim w Polsce, w: Sic erat in fatis. Studia i szkice historyczne dedykowane Profesorowi Bogdanowi Rokowi, red. Elżbieta Kościk, Rościsław Żerelik, Piotr Badyna, Filip Wolański, Toruń: Adam Marszałek 2012, Tom I, s. 283-298.

Shepherds of the Catholic Flock: Polish Parochial Clergy, Popular Religion, and the Reception of the Council of Trent, w: Gelehrte Geistlichkeit – geistliche Gelehrte. Beiträge zur Geschichte des Bürgertums in der Frühneuzeit, red. Luise Schorn-Schütte, Berlin: Duncker & Humblot 2012, s. 25-52 (Historische Forschungen, Band 97).

Wiejskie zaloty w Polsce XVII-XVIII wieku. Sposoby doboru partnera seksualnego i kryteria atrakcyjności w środowisku chłopskim Rzeczypospolitej w okresie „przedetnograficznym”, w: Historia flirtu, red. Piotr Perkowski, Studia Historica Gedanensia, T. 3, 2012, s. 37-57.

Mateusz Wyżga, Parafia Raciborowice od XVI do końca XVIII wieku. Studium o społeczności lokalnej, Kraków 2011 [recenzja], „Roczniki Dziejów Społecznych i Gospodarczych”, T. LXXII, 2012, s. 247-255.

2011:

Dziedzictwo tradycji badawczych historiografii francuskiej, anglosaskiej i niemieckiej we współczesnej historii społecznej, w: Historia społeczna późnego średniowiecza. Nowe badania, red. Sławomir Gawlas i Michał T. Szczepański, Warszawa: DiG, 2011, s. 17-24.

Nadprzyrodzone interwencje w dzieje Rzeczypospolitej: przypadki Matki Boskiej Sokalskiej i Matki Boskiej z Tynnej, „Rocznik Antropologii Historii”. R. 1, 2011, z. 1-2, s. 143-155.

Tortury, ból i wprowadzenie znieczulenia ogólnego, w: Zapisy cierpienia, red. Katarzyna Stańczak-Wiślicz, Wrocław: Chronicon, 2011, s. 243-250.

2010:

Gospodarka, społeczeństwo, kultura w dziejach nowożytnych. Studia ofiarowane Pani Profesor Marii Boguckiej, red. Andrzej Karpiński, Edward Opaliński i Tomasz Wiślicz, Warszawa: DiG, 2010, ss. XXVII, 470.

Bronisław Geremek – historyk niemarginalny, w: Bronisław Geremek. Ojciec polskiego liberalizmu, red. Paweł Luty, Łódź: Liberté!, 2010, s. 56-64.

Duchowieństwo parafialne a religia ludowa na wsi polskiej XVII-XVIII wieku, w: Przestrzeń religijna Europy Środkowo-Wschodniej w średniowieczu / Religious Space of East-Central Europe in the Middle Ages, red. Krzysztof Bracha i Paweł Kras, Warszawa: DiG 2010, s. 257-270.

Ex-votos in the World of Objects of Polish Peasants in the Early Modern Times, “Acta Poloniae Historica”, vol. 102, 2010, s. 175-181.

Historiografia polska 1989-2009. Bardzo subiektywne podsumowanie, „Przegląd Humanistyczny” (Warszawa), Rok LIV, 2010, nr 5/6 (422/423), s. 37-48.

Księgi sądowe wiejskie z XV wieku, w: Świat średniowiecza. Studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi, red. Agnieszka Bartoszewicz, Grzegorz Myśliwski, Jerzy Pysiak, Paweł Żmudzki, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2010, s. 162-170.

Miracular Sensitivity in the light of Early Modern Polish Collections of Miracula, “Sarmatia Europaea. Polish Review of Early Modern History”, Vol. I, 2010, s. 68-85, https://sarmatiaeuropaea.wordpress.com/2010/11/02/015/.

O leniwych chłopach i święceniu niedzieli, w: Gospodarka, społeczeństwo, kultura w dziejach nowożytnych. Studia ofiarowane Pani Profesor Marii Boguckiej, red. Andrzej Karpiński, Edward Opaliński i Tomasz Wiślicz, Warszawa: DiG 2010, s. 325-334.

Oglądanie bezcielesnego. Spektakl objawienia w kulturze chrześcijańskiej, w: Spektakle zmysłów, red. Anna Wieczorkiewicz i Monika Kostaszuk-Romanowska, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN: 2010, s. 329-342.

2009:

Jak gdyby wśród pogan lub heretyków: Polityka potrydenckiego Kościoła wobec religii ludowej i jej osobliwości w Rzeczypospolitej, w: Staropolski ogląd świata. Rzeczypospolita między okcydentalizmem a orientalizacją. Przestrzeń wyobrażeń, red. Robert Kołodziej i Filip Wolański, Toruń: Adam Marszałek, 2009, t. 2, s. 31-42.

Talking to the Devil in the Early Modern Popular Imagination, w: Faith and Fantasy in the Renaissance. Texts, Images, and Religious Practices, edited by Olga Zorzi Pugliese and Ethan Matt Kavaler, Toronto: Centre for Reformation and Renaissance Studies, Victoria University in the University of Toronto, 2009, s. 135-146.

Uwagi do projektu badań dziejów diecezji poznańskiej w okresie staropolskim, w: Kościół poznański w historiografii, red. Leszek Wilczyński, Poznań: Wydawnictwo Rys, 2009, s. 127-134.

Прикроювання історії до розміру людини: про інтерпетацію ранньомодерних свідчень автобіографічних т.зв. звичайних людей, “Ейдос” (Kijów), wyp. 4, 2009, s. 465-474.

Doświadczane, opisywane, symboliczne. Ciało w dyskursach kulturowych, pod redakcją Katarzyny Łeńskiej–Bąk i Magdaleny Sztandary, Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, Opole 2008, seria Stromata Anthropologica, 3 [recenzja] „Przegląd Historyczny”, T. 100, nr 3, s. 267-272.

2008:

Obserwacja uczestnicząca w badaniach historycznych, Zbiór studiów pod redakcją Barbary Wagner i Tomasza Wiślicza, Zabrze 2008, inforteditions, ss. 244.

Obserwacja uczestnicząca w badaniach historycznych: pomiędzy metaforą a praktyką badawczą, w: Obserwacja uczestnicząca w badaniach historycznych, Zbiór studiów pod redakcją Barbary Wagner i Tomasza Wiślicza, Zabrze 2008, s. 9-14.

Participating Observation in Historical Research: an Introduction, „Acta Poloniae Historica”, vol. 97, 2008, s. 95-98.

Smak archiwum i zapach krwi. Dwa poziomy badań terenowych historyka, w: Obserwacja uczestnicząca w badaniach historycznych, Zbiór studiów pod redakcją Barbary Wagner i Tomasza Wiślicza, Zabrze 2008, s. 113-118.

The Taste of an Archive and the Smell of Blood. Two Levels of the Historian’s Field-work, „Acta Poloniae Historica”, Vol. 97, 2008, s. 137-145.

Życie polityczne chłopów w Rzeczypospolitej XVI-XVIII wieku – zarys problematyki, „Społeczeństwo Staropolskie”, Seria Nowa, t. 1: Społeczeństwo a polityka, Warszawa 2008, s. 21-37.

Kartka z podróży. O historii i jej metodologii [polemika z Wojciechem Piaskiem], „Klio” (Toruń), nr 11, 2008, s. 158-162.

Дмитро Вирський, Околиця Ренесансу: річпосполитська історіографія України (XVI – середина XVII ст.), Київ 2007, [recenzja, j. ukraiński], „Український Історичний Журнал”, No 4 (481), 2008, s. 219-222.

Дмитро Вирський, Околиця Ренесансу: річпосполитська історіографія України (XVI – середина XVII ст.), Київ 2007, [recenzja, j. polski], “Ейдос” (Kijów), wyp. 3, cz. 1, 2008, s. 465-470.

2007:

Katalog małopolskich ksiąg sądowych wiejskich XV-XVIII w., oprac. Tomasz Wiślicz, Warszawa 2007, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, ss. 130, bibliogr., indeksy, ilustr.

Historia ciała: koncepcja, realizacje, perspektywy, w: Ucieleśnienia. Ciało w zwierciadle współczesnej humanistyki. Myśl – praktyka – reprezentacja, pod red. Anny Wieczorkiewicz i Joanny Bator, Warszawa 2007, Wydawnictwo IFiS PAN, s. 35-44.

Uczucia religijne pogańskich Słowian w opinii historyków od Długosza do Rosika, w: Cor hominis. Wielkie namiętności w dziejach, źródłach i studiach nad przeszłością, pod red. Stanisława Rosika i Przemysława Wiszewskiego, Acta Universitatis Wratislaviensis no 2966, Historia CLXXVI, Wrocław 2007,  s. 363-368.

Migrants, Nomads, Scientists, Flaneurs: Participant Observation in Historical Research (Warsaw University, 15-16 March 2007) [Sprawozdanie z konferencji], „Acta Polonia Historica”, Vol. 96, 2007, s. 289-292.

2006:

Kobieta i przemoc w środowisku plebejskim w Rzeczypospolitej czasów saskich, w: Między Barokiem a Oświeceniem. Radości i troski dnia codziennego, red. Stanisław Achremczyk, Olsztyn 2006, s. 389-396.

‘Miraculous Sites’ in the Early Modern Polish-Lithuanian Commonwealth, w: Religion und Magie in Ostmitteleuropa. Spielräume theologischer Normierungsprozesse in Spätmittelalter und Früher Neuzeit, hg. Thomas Wünsch, Berlin: Lit Verlag 2006, s. 287-299.

Przykrawanie historii do rozmiaru człowieka. O interpretacji wczesnonowożytnych przekazów autobiograficznych tzw. zwykłych ludzi, w: Mundus hominis – cywilizacja, kultura, natura, red. Stanisław Rosik, Przemysław Wiszewski, Wrocław 2006, s. 415-424 (Acta Universitatis Wratislaviensis no 2966, Historia CLXXV).

Wrażlliwość mirakularna w świetle ksiąg cudów z XVI-XVIII wieku, w: Ecclesia – Cultura – Potestas. Studia z dziejów kultury i społeczeństwa. Księga ofiarowana Siostrze Profesor Urszuli Borkowskiej OSU, Kraków 2006. s. 387-396.

D. Bąkowski-Kois, Zarządcy dóbr Elżbiety Sieniawskiej. Studium z historii mentalności 1704-1726, Kraków 2005, [recenzja], „Kwartalnik Historyczny”, R. CXIII, 2006, z. 4, s. 137-142.

2005:

The “Annales” School and the Challenge of the Late 20th Century. Criticism and Tentative Reforms, „Acta Poloniae Historica”, Vol. 92, 2005, s. 207-235.

Jak nauczyć analfabetę? Metodologiczne problemy duszpasterstwa katolickiego w Rzeczypospolitej XVIII wieku, w: Między Barokiem a Oświeceniem. Edukacja, wykształcenie, wiedza, red. Stanisław Achremczyk, Olsztyn 2005, Towarzystwo Naukowe i Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, s. 161-176 (Rozprawy i Materiały Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, nr 226).

Школа “Анналів” та постмодернізм, “Ейдос” (Kijów), wyp. 1, 2005, s. 164-181.

2004:

Krótkie trwanie. Problemy historiografii francuskiej lat dziewięćdziesiątych XX wieku, Warszawa 2004, Wydział I Nauk Społecznych PAN, ss. 76 (Rozprawy. Historia. Zeszyt 5).

Bibliografia prac Profesor Marii Boguckiej za lata 1949-2003, zestawili: Andrzej Karpiński, Edward Opaliński i Tomasz Wiślicz, Warszawa 2004, Instytut Historii PAN, ss. 122.

Religijność wiejska w Rzeczypospolitej szlacheckiej. Problemy i trzy przybliżenia, „Barok”, T. 11, 2004, z. 2, s. 97-118.

Społeczeństwo Kleczewa i okolic w walce z czartem (1624-1700), „Kwartalnik Historyczny”, R. CXII, 2004, z. 2, s. 37-60.

Szkoła „Annales” wobec wyzwań schyłku XX wieku. Krytyka i próby reform, „Kwartalnik Historyczny”, R. CXII, 2004, z. 2, s. 79-100.

Tło społeczne procesów o czary w Kleczewie i okolicy. Próba ujęcia liczbowego, w: Cywilizacja prowincji Rzeczypospolitej szlacheckiej, red. Aleksander Jankowski i Andrzej Klonder, Bydgoszcz 2004, s. 229-244.

The Township of Kleczew and its Neighbourhood Fighting the Devil (1624-1700), „Acta Poloniae Historica”, Vol. 89, 2004, s. 65-95.

Z zagadnień obyczajowości seksualnej chłopów w Polsce XVI-XVIII wieku. Przyzwolenie i penalizacja, „Lud”, T. 88, 2004, s. 41-63.

2003:

Igraszki z diabłem. Procesy o czary w Rzeczypospolitej, [w:] Sekrety historii Polski. Tego nie uczyli nas w szkole, red. prowadzący: Zofia Klimaszewska, Warszawa 2003, Reader’s Digest, s. 174-177.

S. Bylina, Chrystianizacja wsi polskiej u schyłku średniowiecza, Warszawa 2002, [recenzja], „Acta Poloniae Historica”, Vol. 88, 2003, s. 141-144.

The Culture of the Jagellonian and Related Courts, [sprawozdanie z konferencji], “Acta Poloniae Historica”, Vol. 87, 2003, s. 209-211.

2002:

Languages of Witchcraft, [artykuł recenzyjny], “Acta Poloniae Historica”, Vol. 86, 2002, s. 133-146.

Languages of Witchcraft. Narrative, Ideology and Meaning in Early Modern Culture, ed. S. Clark, Basingstoke 2001, [recenzja], “Przegląd Historyczny”, T. XCIII, 2002, z. 2, s. 247-253.

2001:

Zarobić na duszne zbawienie. Religijność chłopów małopolskich od połowy XVI do końca XVIII wieku, Warszawa 2001, Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN, ss. 241.

Rezydencje w średniowieczu i czasach nowożytnych, [zbiór artykułów] pod redakcją naukową Edwarda Opalińskiego i Tomasza Wiślicza, Warszawa 2001, Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN, ss. 287.

Spowiedź chłopa w Rzeczypospolitej (Druga połowa XVI-XVIII w.), „Kwartalnik Historyczny”, R. CVIII, 2001, z.4, s. 63-85.

Ile kosztował pogrzeb chłopa w Polsce XVII-XVIII wieku (i kto za to płacił?), [w:] Wesela, chrzciny i pogrzeby. Kultura życia i śmierci, red. Henryk Suchojad, Warszawa 2001, s. 273-286.

Peregrynacja dziadowska Stanisława Podleskiego i Błażeja Dziury Kościelskiego w 1698 roku, „Studia Historyczne”, R. XLIV, 2001, z. 1 (172), s. 141-151.

Weddings, Christenings and Funerals in the 16th–18th Centuries. Life and Death Culture [sprawozdanie z konferencji], „Acta Poloniae Historica”, Vol. 83, 2001, s. 263-264.

2000:

Fundacje i fundatorzy w średniowieczu i epoce nowożytnej, [zbiór artykułów] pod redakcją naukową Edwarda Opalińskiego i Tomasza Wiślicza, Warszawa 2000, Wydawnictwo Neriton, Instytut Historii PAN, ss. 161.

Peasant Funerals in Early Modern Poland, „Acta Poloniae Historica”, Vol. 82, 2000, s. 49-80.

Ch. Marsh, Popular Religion in Sixteenth-Century England. Holding Their Peace, Basingstoke 1998, [recenzja], „Acta Poloniae Historica”, Vol. 81, 2000, s. 214-218.

H. Phillips, Church and Culture in Seventeenth-Century France, Cambridge 1997, [recenzja], „Acta Poloniae Historica”, Vol. 81, 2000, s. 218-220.

1999:

„Miejsca cudowne” w Małopolsce w XVI – XVIII wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. XLVII, 1999, nr 3-4, s. 335-348.

Ch. Marsh, Popular Religion in Sixteenth-Century England. Holding Their Peace, Basingstoke 1998, [recenzja], „Przegląd Historyczny”, T. XC, 1999, z. 1, s. 87-90.

H. Phillips, Church and Culture in Seventeenth-Century France, Cambridge 1997, [recenzja], „Przegląd Historyczny”, T. XC, 1999, z. 2, s. 218-220.

1998:

An Insulting Gesture from 17th- and 18th-Century Rural Poland, „Acta Poloniae Historica”, Vol. 77, 1998, s. 99-110.

Fundacje i fundatorzy (średniowiecze – XVIII wiek). Konferencja w Warszawie, 28-29 X 1997, „Kwartalnik Historyczny”, R. CV, 1998, z. 1, s. 169-170.

1997:

Chłopskie pogrzeby w Polsce od drugiej połowy XVI do końca XVIII wieku, „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. XLV, 1997, nr 3-4, s. 351-369.

Czary przed sądami wiejskimi w Polsce w XVI-XVII w., „Czasopismo Prawno–Historyczne”, T. XLIX, 1997, z. 1-2, s. 47-63.

Gest obraźliwy na wsi polskiej w XVII i XVIII wieku, „Przegląd Historyczny”, T. LXXXVIII, 1997, z. 3-4, s. 417-425.

Żydzi w średniowiecznym Krakowie. Wypisy źródłowe z ksiąg miejskich krakowskich, oprac. B. Wyrozumska, Kraków 1995, [recenzja], „Acta Poloniae Historica”, Vol. 76, 1997, s. 213-214.

[dwie noty recenzyjne], „Acta Poloniae Historica”, Vol. 75, 1997.

1996:

E. Ferenc-Szydełko, Organizacja i funkcjonowanie bartnictwa w dobrach monarszych w Polsce, Poznań 1995, [recenzja], „Kwartalnik Historii Kultury Materialnej”, R. XLIV, 1996, nr 4, s. 437-441.

Medieval Imagination [sprawozdanie z konferencji], „Acta Poloniae Historica”, Vol. 73, 1996, s. 229-231.

Studia z dziejów kultury i mentalności czasów nowożytnych, wyd. K. Matwijowski, B. Rok, Wrocław 1993, [recenzja], „Acta Poloniae Historica”, Vol. 73, 1996, s. 164-166.

1995:

Średniowieczna wyobraźnia [sprawozdanie z konferencji], „Kwartalnik Historyczny”, R. CII, 1995, z. 2, s. 154-156.

Duchowieństwo parafialne a religia ludowa na wsi polskiej XVII-XVIII wieku, w: Przestrzeń religijna Europy Środkowo-Wschodniej w średniowieczu / Religious Space of East-Central Europe in the Middle Ages, red. Krzysztof Bracha i Paweł Kras, Warszawa: DiG 2010, s. 257-270
Gospodarka, społeczeństwo, kultura w dziejach nowożytnych. Studia ofiarowane Pani Profesor Marii Boguckiej, red. Andrzej Karpiński, Edward Opaliński i Tomasz Wiślicz, Warszawa: DiG, 2010, s. XXVII, 470
Historiografia polska 1989-2009. Bardzo subiektywne podsumowanie, „Przegląd Humanistyczny” (Warszawa), Rok LIV, 2010, nr 5/6 (422/423), s. 37-48
Księgi sądowe wiejskie z XV wieku w księdze Samsonowicza, w: Świat średniowiecza. Studia ofiarowane Profesorowi Henrykowi Samsonowiczowi, red. Agnieszka Bartoszewicz, Grzegorz Myśliwski, Jerzy Pysiak, Paweł Żmudzki, Warszawa: Wydawnictwo Uniwersytetu Warszawskiego 2010, s. 290-298
O leniwych chłopach i święceniu niedzieli, w: Gospodarka, społeczeństwo, kultura w dziejach nowożytnych. Studia ofiarowane Pani Profesor Marii Boguckiej, red. Andrzej Karpiński, Edward Opaliński i Tomasz Wiślicz, Warszawa: DiG 2010, s. 325-334
Oglądanie bezcielesnego. Spektakl objawienia w kulturze chrześcijańskiej, w: Spektakle zmysłów, red. Anna Wieczorkiewicz i Monika Kostaszuk-Romanowska, Warszawa: Wydawnictwo IFiS PAN: 2010, s. 329-342

Blog na WordPress.com. Autor motywu: Anders Noren.

Up ↑